అగస్త్యుడు రాముడితో రావణవంశం గురించి చెప్పుట

శ్రీరాముడు రాక్షస సంహారం చేసి, ఆయోధ్యకు తిరిగి వచ్చి, రాజ్యాభిషిక్తుడై, రాజ్య పాలన చేస్తూ ఉండగా, ఒకనాడాయన ఇంటికి నాలుగు దిక్కుల నుంచి అనేక మంది మునులు అగస్త్యుడు మొదలుగా గల వారు వచ్చి

Continue reading »

రావణ కుంభకర్ణ విభీషణుల జననం

అగస్త్యమహర్షి రాముడికి, సుకేశుడి కుమారులైన మాల్యవంతుడూ, మాలి, సుమాలీ లంకలో నివాసం ఏర్పాటు చేసుకుని, తమ భార్యలతోనూ, పిల్లల తోనూ నిర్విచారంగా ఉంటూ, వరాలు పొందిన గర్వంతో ముల్లోకాలనూ క్షోభ పెట్టారని తెలిపి, ఇంకా

Continue reading »

రావణుడు లంకను అక్రమించుట

తన మనమలు ముగ్గురూ బ్రహ్మవల్ల వరాలు పొందిన సంగతి పాతాళంలో ఉన్న సుమాలికి తెలిసింది. భయం తీరిపోయి ఆయన తన మంత్రులైన మారీచ, ప్రహస్త, విరూపాక్ష మహెూదరులను వెంటబెట్టుకుని అట్టహాసంగా బయలుదేరి రావణుడి వద్దకు

Continue reading »

రావణుడు త్రిలోకాలను జయించుట

కుబేరుడు ఇద్దరు మంత్రులను, శుక్ర, ప్రొష్టుడూ అనే వాళ్ళను వెంట బెట్టుకుని రావణుడి వద్దకు వచ్చి, “ఓరీ దుర్మార్గుడా, నేనెంత చెప్పినా నీ చెవికెక్కలేదు. అజ్ఞానం చేత విషం తాగిన వాడికి దాని ఫలితం

Continue reading »

రావణుడు యముడితో యుద్ధం చెయుట

యముడితో యుద్ధానికి బయలుదేరిన రావణుడు యమలోకాన్ని చేరవచ్చి, అక్కడ నరకయాతనలను అనుభవిస్తున్న పాప కర్ములనూ, స్వర్గ సుఖాలననుభవిస్తున్న పుణ్యకర్మలనూ చూశాడు. ఘోరాకారులూ, క్రూరులూ అయిన యమకింకరులు పాపులను పురుగుల చేత తినిపిస్తున్నారు, కుక్కలచేత కరిపిస్తున్నారు,

Continue reading »

రావణుడు ఇంద్రుడితో యుద్ధం చెయుట

రావణుడు వరుణలోకం నుంచి బయలుదేరి లంకకు తిరిగివస్తూ, దారిలో కనిపించిన అందగత్తెలైన కన్యలను వేలసంఖ్యలో చెరపట్టి తెచ్చి పుష్పకంలో ఎక్కించు కున్నాడు. వాళ్ళందరూ గొల్లున ఏడుస్తూ, రావణుణ్ణి శాపనార్థాలు పెట్టారు. అతను ఇంటికి చేరుతూండగానే

Continue reading »

అగస్త్యమహాముని రాముడికి హనుమంతుడి కథ చెప్పుట

కార్తవీర్యార్జునుడికి పట్టుబడి విడుదల అయి కూడా రావణుడి మదగర్వం అణగలేదు. అతను ప్రపంచ మంతా తిరుగుతూ బలవంతులైన రాక్షసులనూ, మానవులనూ యుద్ధానికి సవాలు చేస్తూండేవాడు. ఒక సారి అతను కిష్కింధకు వెళ్ళి, వాలిని యుద్ధానికి

Continue reading »

లక్ష్మణుడు సీతను అరణ్యంలో విడిచి వచ్ఛుట

అగస్త్యుడు రాముడికి వాలి సుగ్రీవుల కథ ఇలా చెప్పాడు. మేరుపర్వతం మీది మధ్య శిఖరం దేవతలకు కూడా పవిత్రమైనది. దాని మీద విశాలమైన బ్రహ్మసభ ఉన్నది. ఒకసారి బ్రహ్మ యోగాభ్యాసం చేస్తూ, కంటి నుండి

Continue reading »

లక్ష్మణుడు సీతను వాల్మీకి ఆశ్రమంలో విడిచి వచ్ఛుట

లక్ష్మణుడు ఏమీ మాట్లాడలేక, ఏడుస్తూ సీతకు సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి, ఆమె చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేసి, పడవలో ఎక్కి ఉత్తర తీరానికి చేరుకుని, రథమెక్కి, అనాధురాలిలాగా అవతలి ఒడ్డున ఏడుస్తున్న సీతను మళ్ళీమళ్ళీ వెనక్కు

Continue reading »

శత్రుఘ్నుడు లవణుడిని సంహరించాటానికి వెల్లుట

మర్నాడు రాముడు కొలువుతీరి ఉండగా, ఒక కుక్కవచ్చి బయట మొరిగింది. లక్ష్మణుడు, ఆ కుక్క రాజుతో ఏదో ఫిర్యాదు చెయ్యగోరుతున్నదని తెలుసుకుని, దాన్ని సభలోకి తీసుకువచ్చాడు. తల పగిలి ఉన్న ఆ కుక్కను చూసి

Continue reading »
1 2