నారదుడు వాల్మీకికి రాముని కథను చెప్పుట

ఒక నాడు నారద మహాముని తమసా నదీ తీరాన గల వాల్మికి మహాముని ఆశ్రమానికి వచ్చాడు. వాల్మీకి ఆయనను శాస్త్రోక్తంగా పూజించి, ‘మహాత్మా ఈ యుగంలో ఈ లోకంలో సకల సద్గుణ సంపన్నుడు మహా

Continue reading »
Brahmana explaing the plan to bring Rrusyasrunga

ఋష్యశృంగుని కథ

అంగ దేశాన్ని పరిపాలించే రోమపాదుడు దశరథుడి మిత్రుల లో ఒకడు. రోమపాదుడు అన్యాయంగా పరిపాలించడం చేత అంగదేశంలో భయంకరమైన కరువు సాగింది. రోమపాదుడు ఈ కరువు చూసి దిగులు చెంది, బ్రాహ్మణులను పిలిపించి కరువు

Continue reading »

ఋష్యశృంగుడు అయోధ్యకు వచ్చుట

సుమంత్రుడు చెప్పిన ఈ కథ విని దశరథుడు ఎంతో సంతోషించి, వశిష్ట మహాముని అనుమతి పొంది, తన భార్యలను, మంత్రులను వెంటబెట్టుకుని అంగదేశం వెళ్ళాడు. రోమపాదుడు దశరథుడికి గొప్పగా ఆతిథ్యమిచ్చి, తన ఇంట వారం

Continue reading »

శ్రీ రాముని జననం

పుత్రకామేష్టి ముగిసిన పన్నెండవ నెలలో చైత్రశుద్ధ నవమినాడు పునర్వసు నక్షత్రాన కౌసల్య రాముణ్ణి ప్రసవించింది. పుష్యమీ నక్షత్రంలో కైకేయికి భరతుడు పుట్టాడు. ఆశ్లేషా నక్షత్రంలో మిట్టమధ్యాన్నంవేళ సుమిత్రకు లక్ష్మణ శత్రుఘ్నులు కలిగారు. అయోధ్యానగరంలో పౌరులు

Continue reading »

రామ లక్ష్మణులు విశ్వామిత్రుని వెంట అడవికి వెళ్ళుట

విశ్వామిత్రుడూ, ఆయన వెనకగా రామ లక్ష్మణులూ ఒక కోసు దూరం నడిచి వెళ్ళి సరయూ నది దక్షిణపుగట్టు చేరుకున్నారు. “నాయనా, రామా! నీవు వెంటనే ఆచమనం చేసి రా. నీకు బల, అతిబల అనే

Continue reading »

శ్రీరాముడు తాటకిని సంహరించుట

“నాయనా, తాటక వృత్తాంతంకూడా చెబుతాను, విను. సుకేతుడనే గొప్ప యక్షుడు ఉండేవాడు. ఆయన బిడ్డలను కోరి గొప్ప తపస్సు చేశాడు. బ్రహ్మ ఆయన తపస్సుకు సంతోషించి, ఆయనకు కొడుకును ఇవ్వక, వెయ్యి ఏనుగుల బలంగల

Continue reading »
Rama and Lakahmana going to Siddasramam with Viswamitra

రామ లక్ష్మణులు విశ్వామిత్రుని సిద్దాశ్రమానికి వెల్లుట

మర్నాడు వేకువ జామునే ఆయన రాముణ్ణి లేపి, తాను శుచి అయి, తూర్పు ముఖంగా కూచుని రాముడికి అనేక అస్త్రాల తాలూకు మంత్రాలు ఉపదేశించి, జపం చేశాడు. అంతలోనే ఆ అస్త్రాలన్నీ రాముడి ఎదట

Continue reading »
Ahalya curse release

విశ్వామిత్రుడు తన వంశం గురించి చెప్పుట

“పూర్వం బ్రహ్మ యొక్క కుమారుడు కుశుడనే మహాతపస్వి ఉండేవాడు. ఆయన వైదర్భి అనే ఒక రాజకుమార్తెను పెళ్ళాడి, ఆవిడకు నలుగురు కుమారులను కుశాంబుడు, కుశనాభుడు, ఆధూర్తరజసుడు, వసువు అనేవారిని కన్నాడు. ఆయన క్షత్రియ ధర్మాన్ని

Continue reading »
Rama Lakshmana goes to Midhila city

రామ లక్ష్మణులు మిధిలా నగరానికి వెళ్ళుట

రామలక్ష్మణులను వెంట బెట్టుకుని విశ్వా మిత్రుడు ఈశాన్య దిక్కుగా వెళ్ళీ జనక మహారాజు యజ్ఞం చేస్తున్న చోటికి వెళ్లాడు. యజ్ఞశాల చుట్టూ అనేక ఋషి నివాసాలున్నాయి. విశ్వామిత్రుడు కూడా ఒక నివాసం తమకై ఏర్పాటు

Continue reading »
Rama mounting shivas bow

శ్రీ సీతా రాముల కల్యాణం

శతానందుడు విశ్వామిత్రుడి కథ పూర్తి చేసే సరికి సూర్యాస్తమయం అయింది. జనకమహారాజు విశ్వామిత్రుని రాకకు తన సంతోషం తెలుపుకొని వెళ్ళిపోయాడు. మరునాడు తెల్లవారగానే ఆయన విశ్వామిత్రుడిని, రామలక్ష్మణులను యజ్ఞశాలకు పిలిపించాడు. జనకుడు తన వద్ద

Continue reading »